دانلود کتاب آمار و احتمالات مهندسی دکتر نادر نعمت اللهی pdf

دانلود کتاب آمار و احتمالات مهندسی دکتر نادر نعمت اللهی pdf
۴.۷ (۹۴.۲۹%) ۷ votes

 

دانلود کتاب آمار و احتمالات مهندسی دکتر نادر نعمت اللهی pdf

دانلود کتاب آمار و احتمالات مهندسی نادر نعمت اللهی یکی  کتاب های رشته حسابداری است که ما برای شما آن را آماده دانلود کرده ایم. کتاب آمار و احتمالات مهندسی نادر نعمت اللهی ، برای دانشجویانی که درس آمار و احتمالات مهندسی یا دروس آمار و احتمال را دارند تالیف شده است. مطالب آن مطابق سر فصل برنامه ستاد انقلاب فرهنگی برای درس آمار و احتمالات مهندسی تدوین شده است. تنها پیش نیاز برای مطالعه این اثر آشنایی با حساب دیفرانسیل و انتگرال است.

کتاب حاضر شامل ۹ فصل می باشد. فصل اول اقتصاد و آمار توصیفی دارد. فصل دوم تئوری احتمال مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای تصادفی و امید ریاضی در فصل های سوم و چهارم ارائه شده اند. در فصل پنجم: برخی از توزیع های احتمال معرفی شده اند. در فصل ششم: توزیع های نمونه ای بررسی شده اند در فصل های هفتم و هشتم روش های استنباط آماری شامل برآورد یابی و آزمون فرض های آماری آورده شده اند. فصل نهم به مبحث رگرسیون و همبستگی خطی اختصاص داده شده است. در پایان فصل های دوم تا پنجم مقادیر زیادی مسائل حل شده ارائه شده اند و لازم است که دانشجویان قبل از حل تمرینات آخر فصل ها به مطالعه کامل این مسائل بپردازند. شما هم اکنون می توانید پی دی اف کتاب رو از سایت پروژه یاب دریافت کنید.

فهرست مطالب دانلود کتاب آمار و احتمالات مهندسی نادر نعمت اللهی

فصل اول – آمار توصیفی

آمار چیست ؟
آمار توصیفی
جدولهای آماری
نمودارهای آماری
خلاصه کردن داده ها در چند عدد
تمرینات

فصل دوم – احتمال

مقدمه
فضای نمونه و پیشامد
احتمال
چند قانون احتمال
قواعد شمارش
مدل احتمال روی فضای نمونه نامتناهی
احتمال شرطی
فرمول احتمال بیز و فرمول تفکیک احتمال
مسائل حل شده
تمرینات

فصل سوم – متغیرهای تصادفی

مفهوم متغیر تصادفی
توزیع احتمالات گسسته
توزیع احتمالات پیوسته
توزیع احتمالات توام دو متغیره
توزیع احتمالات چند متغیره
مسائل حل شده
تمرینات

فصل چهارم – امید ریاضی

مفهوم و تعریف امید ریاضی
امید ریاضی تابعی از یک یا چند متغیر تصادفی
قوانین امید ریاضی
امید های ریاضی خاص
امید ریاضی و واریانس شرطی
مسائل حل شده
تمرینات

فصل پنجم – برخی توزیع های احتمال

مقدمه
توزیع برنولی
توزیع دو جمله ای
توزیع فوق هندسی
توزیع پواسون
توزیع دو جمله ای منفی
توزیع هندسی
توزیع یکنواخت گسسته
توزیع یکنواخت پیوسته
توزیع نمایی
توزیع نرمال
مسائل حل شده
تمرینات

فصل ششم – توزیع های نمونه ای

نمونه تصادفی و توزیع نمونه ای
توزیع نمونه ای میانگین نمونه X
توزیع نمونه ای واریانس نمونه S2
توزیع نمونه ای
توزیع نمونه ای اختلاف میانگین ها
توزیع نمونه ای نسبت واریانس های نمونه
تمرینات

فصل هفتم -نظریۀ برآوردیابی

استنباط آماری
برآورد پارامتر مجهول جمعیت
برآورد میانگین جمعیت
برآورد واریانس جمعیت
برآورد تفاضل میانگین دو جمعیت
برآورد نسبت واریانس دو جمعیت
تمرینات

فصل هشتم – آزمون فرضهای آماری

مفاهیم اولیه
آزمونهای فرضهای آماری روی پارامترهای جمعیت
آزمون برازندگی
تمرینات

فصل نهم – رگرسیون خطی و همبستگی

مقدمه
رگرسیون مادۀ خطی
استنباط آماری روی ظرایب رگرسیونی
ضریب همبستگی خطی
تمرینات

اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0