۱۳۹۷-۰۲-۲۴

حقوق زن-نکاح-طلاق

فهرست مطالب: خلاصه تحقیق مقدمه بخش اول: کلیات الف) فصل اول: حقوق زن ب) فصل دوم: نکاح ج) فصل سوم: طلاق د) فصل چهارم: قاعده ی عسر و حرج بخش […]
۱۳۹۶-۱۱-۰۴

فسخ نکاح

تعریف خانواده : ۱«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است  ازمجموع اشخاصی  که به واسطه  قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب  یانکاح یا رضاع […]
۱۳۹۴-۱۰-۲۰

موانع نکاح

از اهداف زندگی ، رسیدن به تکامل و پرورش استعدادهای فطری و مؤثر و مفید واقع شدن در اجتماع است. ازدواج و تشکیل خانواده نیاز و ضرورت است و فرصت […]