۱۳۹۵-۰۲-۳۱
123

سیستم مدیریت اطلاعات

مقدمه امروزه تجارت ثانیه به ثانیه دگرگون می شودوساختاری پیچیده تر به خودمی گیرد.دراین شرایط،مدیران با انبوهی از اطلاعات مواجه هستند که این اطلاعات باید تحلیل،قابل فهم،نگهداری و بازیابی گردد.وقتی […]
۱۳۹۵-۰۲-۳۱
123

تحلیل سیستم واحد توزیع واحد تولیدی

امروزه برای بهره وری بالا و کاهش هزینه ها از روش های نوین همچون تحلیل سیتم ها بهره میبرند که کمک شایانی به شرکت ها و وزارت ها و کارخانه […]
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
123

قابليت های هوش تجاری نرم افزارهای سازمانی

مقدمه : امروزه با رشد فناوري اطلاعات در شهرداريها، حرکت به سوي داشتن زيرساختهاي توانمند فنآوري اطلاعات از جمله سيستمهاي اطلاعاتی از چالشهاي استراتژيک شهرداريها ميباشد، به شکلي که شاهد […]
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
download

بررسی نقش متغیر هاي اثر گذار بر انتقال تکنولوژي در صنایع کوچک

چکیده در مقاله حاضر با توجه به ضرورت نقش و اهمیت متغییرهاي اثرگذار بر وضعیت انتقال تکنولوژي، در صدد تعیین نقش هر یک از متغییرهاي فوق هستیم تا بر اساس […]