۱۳۹۶-۱۱-۰۳

اشتباه و ابطال قراردادها

فهرست مطالب: مقدمه بخش اول: اشتباه بطور کلی فصل اول: تعریف اشتباه فصل دوم: اقسام اشتباه فصل سوم: آثار اشتباه و شرایط تأثیر آن فصل چهارم: موارد حقوقی اشتباه: مبحث […]
۱۳۹۶-۱۱-۰۳

جزای اسلامی

مقدمه: در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این […]
۱۳۹۶-۱۱-۰۲

لوث در نظام حقوقی ایران

فهرست: فصل اول :‌كليات مقدمه بخش اول : پيش درآمد بخش دوم: واژه شناسي لوث الف – معناي لغوي لوث ب – معناي اصطلاحي بخش سوم: مشروعيت لوث مبحث اول: […]
۱۳۹۶-۱۱-۰۲

نقش زنان در توسعه پايدار

مقدمه: زن آیینه ی تمام نمای شخصیت انسان است. او مظهر پرورش است و صفت الهی پروردن از جانب خدای خویش را به ودیعه دارد، دامن زنان اولین کلاس درس […]
۱۳۹۶-۱۰-۲۶

نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

چکیده : هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع […]
۱۳۹۶-۱۰-۱۲

مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری بخش اول: کلیات: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات با فرض […]
۱۳۹۶-۱۰-۱۲

مصونیت پارلمانی

مقدمه: مقدمتاً پيرامون موضوع مصونيت پارلماني مي بايست اصل مصونيت را مورد بررسي قرار داده اصولاً مصونيت يك وضعيت استثنائي و خاصي است كه تحت شرايطي ضرورتشان احساس مي گردد […]
۱۳۹۶-۱۰-۱۱

مصادیق فعالیتهای وکیل در ارائه ارجح ترین روش حل مصالحه

فهرست : گفتار اول : مفاهیم و مبانی مبحث اول : مفهوم وکالت الف ) وکالت دادگستری ب   )  ماهیت حقوقی وکالت دادگستری ۱ – نظریه عقد وکالت ۲ – […]
۱۳۹۶-۱۰-۱۱

مصادره اموال غیر منقول

فهرست مطالب:   «کلید واژه» «دیباچه» سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر «باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران» فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت بخش […]