۱۳۹۵-۰۹-۳۰
%d8%a7%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d8%b1

ايثار

نگاه به مقوله ايثار نگاه عميقي است.ايثار و شهادت(كه قله و اوج ايثارگري است) نهايت كمال يك انسان است كه خود را در خدا ذوب كرده اين كمال ومشاهده آن […]
۱۳۹۵-۰۹-۰۲
طهارت

قاعده طهارت

یکی از قواعد فقهی که در بعضی از احکام شرعی کاربرد دارد ، قاعده طهارت است . اين قاعده از قواعد مشهور فقهى است كه حكم به طهارت همه اشيا […]
۱۳۹۵-۰۸-۱۶
%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%aa%e2%80%8c

امانت‌هاي الهي در قرآن کریم

سپاس و ستايش ايزد منان را، كه همه كس و همه چيز را، مالك اوست و هر آنچه از ناحيه عنايت او بر هستي جاري گشته، اماناتي است كه بايد، […]
۱۳۹۵-۰۸-۱۶
%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2

نماز و اثرات دنيوي و اخروي آن بر افراد

نماز يك نياز حقيقي و ضروري انسان است و به ميزان ضرورتي كه براي فرد و اجتماع دارد داراي فايده ها و ‎آثار نيكوي فردي و جمعي است و به […]