ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت پارک های ملی ایران

فهرست:

چکیده
پیشگفتار (هدف، پیشینة، روش کار و تحقیق)
فصل اول : کلیات
۱ـ۱ مفهوم پارک ملی
۱ـ۱ـ۱ـ تعاریف جهانی درباره پارک ملی
۱ـ۲ـ تاریخچه پارک های ملی
۱ـ۲ـ۱ـ تاریخچه پارک ملی در جهان
۱ـ۲ـ۲ـ تاریخچه پارک ملی در ایران
۱ـ۳ ـ ارزش های پارک ملی
۱ـ۳ـ۱ـ ضرورت حفاظت از پارک های ملی
۱ـ۳ـ۲ـ تدابیر حفاظت از پارک های ملی در عرصه بین المللی
۱ـ۴ـ بررسی وضعیت موجود در پارک های ملی ایران
۱ـ۴ـ۱ـ تعداد و مساحت
۱ـ۴ـ۲ـ موقعیت جغرافیایی
۱ـ۴ـ۳ـ پوشش گیاهی و حیات وحش جانوری
۱ـ۴ـ۴ روند تخریب
فصل دوم: نظام مدیریت در پارک های ملی
۲ـ۱ـ مدیریت جهانی در مورد پارک های ملی
۲ـ۱ـ۱ـ طبقه بندی اتحادیه بین المللی حفاظت IUNC
۲ـ۱ـ۲ـ مدیریت گردشگری و تفرج در پارک های ملی
۲ـ۱ـ۳ـ مدیریت حفاظت از جوامع طبیعی و گونه های وحش
۲ـ ۲ـ مدیریت ایران در مورد پارک های ملی
۲ـ۲ـ۱ـ زون بندی پارک های ملی
۲ـ۲ـ۲ـ همکاری با نهادهای بین المللی در زمینه حفاظت از پارک های ملی
۲ـ۲ـ۳ـ صغف های اجرایی مدیریت
فصل سوم: مبانی و ارزیابی قوانین و مقررات ایران دربارة پارک های ملی
۳ـ۱ـ پیشینة قانون گذاری ایران در مورد پارک های ملی
۳ـ۲ـ بررسی قوانین و مقررات مربوط به پارک های ملی ایران
۳ـ۲ـ۱ـ قوانین و مقررات مربوط به تعیین پارک ملی
۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ قانون شکار صید
۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
۳ـ۲ـ۱ـ۳ـ آئین نامه اجرایی قانون حفاظت از پارک های ملی
۳ـ۲ـ۲ـ قوانین و مقررات مربوط به مدیریت و حفاظت از پارک های ملی
۳ـ۲ـ۲ـ۱ـ قوانین و مقررات مربوط به پارک های ملی دارای مواد معدنی قابل استخراج
۳ـ۲ـ۲ـ۲ـ قوانین و مقررات مربوط به حفظ و مدیریت پوشش گیاهی و حیات وحش جانوری در پارک های ملی
۳ـ۲ـ۲ـ۳ـ قوانین و مقررات مربوط به سایر استفاده ها از پارک های ملی
۳ـ۲ـ۳ـ قوانین و مقررات کیفری مربوط به پارک های ملی ایران
فصل چهارم: جمع بندی مشکلات و ارائه مدیریت مطلوب برای حفاظت از پارک های ملی ایران بر اساس چارچوب حقوقی متناسب
۴ـ۱ـ مشکلات موجود پیرامون مدیریت پارک های ملی
۴ـ۲ـ مشکلات موجود پیرامون قوانین و مقررات پارک های ملی
۴ـ۲ـ۱ـ نقص قوانین و مقررات
۴ـ۲ـ۲ـ کمبود قوانین و مقررات
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۴ـ۳ـ تدابیر حفاظت برای مدیریت مطلوب تر از پارک های ملی ایران
۴ـ۴ـ ارائه راهکار مدیریتی با استفاده از قوانین و مقررات
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵ـ۱ـ نتیجه گیری
۵ـ۲ـ پیشنهادها

فهرست جداول
فهرست عنوان
جدول (۱ـ۱) : فهرست و مساحت پارک های ملی تحت مدیریت
سازمان حفاظت محیط زیست ایران
جدول (۲ـ۱) : راهنمای اهداف مدیریت در طبقات ششگانه IUCN
جدول(۳ـ۱) : شاخص ها و اهداف کمی بخش های صنعت و معدن
محیط زیست و برق در برنامه سوم
جدول (۳ـ۲) : حداقل فاصله صنایع گروه (د) و (هـ) از مراکز حساس
جدول (۳ـ۳ـ) : دستور العمل تعیین درجات شکار و صید
جدول (۳ـ۴) : جدول درجات تخلفات شکار و صید
جدول (۴ـ۴): شاخص های ارزیابی عملکرد
سازمان حفاظت از محیط زیست

چکیده
انهدام و تخریب مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ایران به ویژه پارک های ملی می بایست از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در این پایان نامه به بررسی موضوع یاد شده از دیدگاه زیست محیطی و قوانین و مقررات مبادرت شده است. در همین راستا ارزیابی اقدامات مخرب و آلاینده و پاسخ های قانونی مربوط که در قوانین و مقررات ایران پیش بینی شده است همراه با چگونگی اثر بخش و موثر بودن یا نبودن آنها در راستای جلوگیری از تخریب و انهدام و وقوع جرایم زیست محیطی مربوط به از بین بردن پارک های ملی از مواردی است که در این تحقیق مطرح می گردد.
بدیهی است که برای رسیدن به نتایج یاد شده، شناخت پارک های ملی از لحاظ زیست محیطی و چگونگی پیدایش آنها ضروری خواهد بود. بنابراین در فصل اول این پایان نامه درباره موضوعات مختلف پیرامون پارک های ملی از قبیل تاریخچه، چگونگی شکل گیری، ابعاد، بررسی زیست محیطی پارک های ملی ایران، ارزش های حفاظتی این مناطق سخن به میان آمده است.
در فصل دوم برای حفاظت بیشتر و بهتر از پارک های ملی، مدیریت پارک های ملی در ایران و جهان مورد بررسی قرار گرفته است. بدیهی است که پارک ملی تنها در صورت داشتن یک مدیریت مطلوب و کار آمده است که می تواند ارزشهای اکولوژیکی، فرهنگی و معنوی خود را حفظ نماید و یک مدیر خوب هم در صورتی می تواند به یک مدیریت بهینه برای ادارة پارک های ملی دست یابد که هم ابزارهای اجرایی لازم را در دست داشته باشد و هم چارچوب قانونی متناسبی برای حفظ و نگهداری آن وجود داشته باشد. لذا در فصل سوم این پایان نامه با تقسیم بندی قوانین و مقررات پارک ملی به بررسی آن پرداخته شده است.

دانلود

حجم : 0.4 مگابایت

فرمت : word

منبع : prozheyab.com

نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *