رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران

فهرست:

فصل اول(کلیات تحقیق)

مقدمه

بیان مسئله

اهداف تحقیق

فرضیه تحقیق

تعاریف عملیاتی

فصل دوم(پیشینه و ادبیات تحقیق)

هوش هیجانی را بشناسیم

چگونه می توان در هوش هیجانی پیشرفت کرد؟

مؤلفه های هوش هیجانی

سنجش برای هوش هیجانی

هوش هیجانی EI

اهمیت اندازه گیری هوش هیجانی

تعریف و پیشینه هوش هیجانی

پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی

هوش درون فردی

مؤلفه های اصلی هیجانی و اجتماعی و عوامل تشکیل دهنده آنها

مؤلفه ها

عوامل

فصل سوم(روش تحقیق)

جامعه مورد مطالعه، حجم نمونه، روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

روش تحقیق

روش آماری مربوط به فرضیه

فصل چهارم(یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها)

مقدمه فصل چهارم

جدول نمرات خام آزمودنی ها از آزمون هوش هیجانی وضعف روانی

بررسی رابطه بین وسواس و هوش هیجانی

نمرات خام آزمودنی های از آزمون وسواس در گروه دختران و پسران

مقایسه وسواس در بین دختران و پسران

نمرات خام آزمودنی ها از آزمون هوش هیجانی در بین دختران و پسران

مقایسه هوش هیجانی در بین دختران و پسران

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت های تحقیق

منابع و مآخذ

مقدمه :

مفهوم هیجانی موضوعی است که مورد توجه دانشمندان وفلاسفه قدیم بوده است وحتی داروین شواهدی یافت که در آن همراه با تکامل دستگاه عصبی مرکزی ،حالات هیجانی نظیر: ترس ،خشم ولذّت جلوه گر می شود .(اتکسیون ۱۹۸۶؛ترجمه براهنی ۱۳۸۰)

ولی بررسی علمی ودقیق آن به دههٔ گذشته بر می گردد که ابتدا در سال ۱۹۹۰پیتر سالوی هوش هیجانی را مطرح کرد و آن را به صورت توجه به هیجان ها وکاربرد مناسب آنها در روابط انسانی ،درک احوال خود ودیگران ،خویشتن داری وتسلّط بر خواسته های آن ،همدلی با دیگران واستفاده مثبت از هیجانها در تفکروشناخت مطرح کردند بعد گلمن ۱۹۹۵ هوش هیجانی را به عنوان یکی از مؤلفه های سلامت روان معرفی کردند وبر این باور بود که برای ارتقاءسلامت روان افراد باید مؤلفه های هوش هیجانی را در افراد پرورش داد. هم چنین اون بار آن نیزبا طرح نظر خود تحت عنوان بهره هیجانی آن را عبارت از قابلیت ها ومهارت هائی می دانند که بر روی توانایی فرد برای مقابله مؤثر با احتیاجات محیط وفشارهای آن اثر می گذارد بطور خلاصه گفته می شود که میزان هوش nافراد ،ضامن موفقیت آنها در درازمدت وکل زندگی نمی باشد بلکه ویژگیهای دیگری برای برقراری ارتباطات مناسب انسانی وموفقیت در زندگی لازمست که هوش هیجانی نامیده شود وطرفداران اصلی روان شناسی انسان گرایانه در این دهه گودون آلبورت ،آبراهام مازلو و کارل راجرز عقیده دارند که یکی از احتیاجات ضروری وجنسی انسان این است که نسبت به خودش احساس خوبی داشته باشد هیجان های خود را مستقیماًتجزیه نماید واز نظر هیجانی رشد کند. (هرمان ۱۹۹۲به نقل از سالوی وهمکاران ۱۹۵۸)

در حیطه روان شناسی اندیشمندان بزرگ از طرفی به علّت شناسی دردهای روانی انسان واز طرف دیگر به طرح روش هایی برای بهره مندی انسان از ظرفیت کامل خود در جهت اختلالات رفتاری به خصوص ضعف روانی ووسواس که توضیحاتی شده که همه در جای خود مقبول وهریک تکامل بخش ویا حداقل همپوش نظریه های پیشگام شده است .

دانلود

حجم : 0.5 مگابایت

تعداد صفحات : 107 صفحه

فرمت : word

منبع : prozheyab.com

نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *