رابطه سبک های رهبری ليكرت با ميزان رضايت شغلی دبيران

فرضیه اول تحقیق عنوان می‌کند بین سبک های رهبری لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی‌داری وجود دارد که با توجه به آزمون به عمل آمده از آنجا که ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده از طریق SPSS در سطح معناداری ۰۱/۰ مقدار ۵۴۵/۰ می‌باشد و از مقدار ضریب بحرانی جدول بزرگتر می‌باشد لذا فرض صفر رد می‌گردد و فرض تحقیق که در واقع فرضیه اول تحقیق می‌باشد مورد تأیید قرار می‌گیرد. به این معنی که رابطه معنی‌داری بین سبک‌های رهبری با رضایت شغلی دبیران وجود دارد.

فرضیه دوم تحقیق بیان می‌دارد که بین سبک های رهبری آمرانه- استثماری لیکرت با میزان رضایت دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی‌داری وجود دارد که با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از برنامه نرم‌افزار SPSS از آنجا که ضریب همبستگی پیرسون به‌دست‌آمده مقدار ۱۲۵/۰ می‌باشد و از ضریب بحرانی جدول با سطح خطای ۰۱/۰ کوچک‌تر می‌باشد لذا فرض تحقیق مورد تأیید قرار نمی‌گیرد یعنی رابطه معنی‌داری بین سبک رهبری آمرانه/استثماری لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر وجود ندارد.

دانلود

حجم : 1 مگابایت

فرمت : power point

منبع : prozheyab.com

نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *