حشره شناسی کشاورزی و آفات گیاهی بانضمام UAV،GPS ،GIS و نقش آنها در حفظ گیاهان

فهرست مطالب:

فصل ۱: توضیح درباره موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاه

مقدمه

تاریخچه موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی

توضیح وظایف اساسی موسسه

تشکیلات موسسه

بخش تحقیقات آ‍فت کش‌ها

بخش تحقیقات حشرات زیان آور به گیاهان

بخش تحقیقات علف‌های هرز و انگل‌های گلدار

بخش تحقیقات سن گندم

بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهان

بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات

بخش تحقیقات جانور شناسی کشاورزی

بخش تحقیقات نماتود شناسی گیاهی

بخش تحقیقات مبارزه بیولوژیک

بخش تحقیقات ویروس شناسی و بیماری‌های ویروسی گیاهی

بخش تحقیقات شناسایی رستنی‌ها

بخش تحقیقات بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی

نیروی انسانی

طرح‌های تحقیقاتی

انتشارات

منابع فصل

فصل ۲: معرفی محل کارآموزی

معرفی محل کارآموزی

فصل ۳: کلیات

کلیات

فصل ۴: پرپاراسیون میکروسکوپی حشرات و اتاله کردن حشرات

اتاله کردن حشرات

تهیه پرپاراسیون از حشرات کوچک

منبع این فصل

فصل ۵: آزمایشات مربوط به مگس سفیدگلخانه‌ای و پروژه مربوط به آن

مقدمه

مرفولوژی مراحل رشدی

دموگرافی و دینامیسم جمعیت

پروژه مگس سفیدگلخانه‌ای

مگس سفید

سم آندوسولفان و مبارزه شیمیایی با مگس‌های سفید گلخانه‌ای

انواع آندوسولفان

عسلک پنبه

کنه دو نقطه‌ای

شپشک آرد آلود ساحلی

منابع این فصل

فصل۶: پروژه سن گندم و تاثیر روی کاهش سن‌زدگی در مزرعه آسیب‌دیده توسط این آفت

زیرراسته ناجور بالان

کلید شناسایی خانواده‌های مهم سن‌ها

رده‌بندی سن‌ها

الف: زیرراسته سن‌های آبزی

ب: زیر راسته سن‌های خاکزی

سن گندم

پروژه سن گندم و تاثیر سموم در کاهش سن زدگی روی مزرعه آسیب دیده

مواد و روش‌ها

نتایج

بحث

نتیجه این آزمایشات

منابع این فصل

فصل هفتم: پروژه مگس قهوه‌ای جالیز و جداول مربوط به آن بعد از تاثیر سموم مربوطه

مگس قهوه‌ای جالیز

۲۴ SC Tracer

سم دلتامترین ۵/۲% EC

دپیترکس ۸۰% SP

موسپیلان ۴/۲۰%

مگس خربزه

سرخرطومی هندوانه

منابع این فصل

فصل هشتم: آزمایشات جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذور کلزا

آزمایشاتی جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذور کلزا

فصل نهم: UAV،GPS،GIS‌ و نقش آنها در حفظ نباتات

مقدمه

ابعاد کشاورزی دقیق

امکان بالقوه وجود آفات در کشت دقیق

PIPM‌ درون مزرعه

سیستم‌های حس کننده از راه دور UAV

تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به  عکس‌های حاصله از دستگاه UAV

PIPMدر سطوح وسیع

اطلاعات منطقه‌ای

اطلاعات مربوط به مقیاس محلی

سیستم حمایت از تصمیم

ذخیره و بازیافت GIS

به کارگیری GIS و IPMحشرات

IPM و تکنولوژی حشرات

منابع این فصل

فصل دهم: منابع

منابع لاتین

منابع فارسی

فهرست عکس ها:

عکس شماره ۱: نمای ساختمان بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره ۲: تابلوی بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره ۳: نمای طبقه اول بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره ۴: نمای طبقه زیرزمین بخش که اتاق های کشت در آن واقع شده بودند.

عکس شماره ۵: دستگاه آون آزمایشگاه بخش.

عکس شماره ۶: اتاق پرروش شماره ۵٫

عکس شماره ۷: گلدان های خیار و توتون و کلزا واقع در اتاق پرورش شماره ۵٫

عکس شماره ۸: تفاوت های T. vaporariorum و B. tabaci.

عکس شماره ۹: پوره سن ۳ مگس سفید گلخانه (T. vaporariorum).

عکس شماره ۱۰: شفیره یا نمف یا پوره سن ۴ مگس سفید گلخانه (T.vaporariorum).

عکس شماره ۱۱: پوره و نمف مگس سفید گلخانه (T.vaporariorum) .

عکس شماره ۱۲: مراحل رشدی مگس سفید گلخانه. A- تخم. B- پوره. C- نمف. D- پوسته نمف که حشره کامل از آن خارج شده است.

عکس شماره ۱۳: شکل ظاهری مراحل رشدی مگس سفید گلخانه. A- تخم. B- لارو خزنده. C- سن دوم پورگی. D- سن سوم پورگی. E- شفیره از نمای پشتی. F- شفیره از نمای جانبی. G- حشره بالغ.

عکس شماره ۱۴: تخم گذاری مگس سفید گلخانه به صورت پراکنده روی برگ خیار.

عکس شماره ۱۵: تخم گذاری مگس سفید گلخانه به صورت دایره ای و نیم دایره ای روی برگ کلزا.

عکس شماره ۱۶: گلدان هایی که مگس های سفید توسط Leaf Coge روی آن ها منتقل شده بودند.

عکس شماره ۱۷: شکل سفید بالک های بالغ نر و ماده. A= نر، B= ماده.

عکس شماره ۱۸: تفاوت مگس های سفید گلخانه نر و ماده از نظر جثه.

عکس شماره ۱۹: مگس های سفید گلخانه مستقر شده در پشت برگ های خیار.

عکس شماره ۲۰: مگس های سفید گلخانه روی برگ خیار.

عکس شماره ۲۱: حشره کامل سن گندم (Eurygaster integriceps).

عکس شماره ۲۲: تخم های سن گندم.

عکس شماره ۲۳: تغذیه حشرات بالغ سن گندم از خوشه های گندم.

عکس شماره ۲۴: تغذیه، جفت گیری، تخم گذاری و خسارت سن گندم.

عکس شماره ۲۵: حشره کش آدمیرال (پیری پروکسی فن).

عکس شماره ۲۶: پوره سن گندم.

عکس شماره ۲۷: درست کردن اسلاید میکروسکوپی به کمک بینوکولر.

عکس شماره ۲۸: اندام زادآوری نر در گونه E. integriceps. الف: aedeagus. ب: paramere (original). ج: aedeagus تغییر شکل یافته.

عکس شماره ۲۹: حشره بالغ مگس جالیز (Dacus ciliatus).

عکس شماره ۳۰: حشره بالغ مگس جالیز (D. ciliatus).

عکس شماره ۳۱: حشره بالغ نر مگس جالیز.

عکس شماره ۳۲: حشره بالغ ماده مگس جالیز.

عکس شماره ۳۳: میوه های خیار آلوده به مگس جالیز جمع آوری شده از مزارع آفت زده.

عکس شماره ۳۴:  میوه های خیار آلوده به مگس جالیز که از مزارع آفت زده جمع آورده شده بودند.

عکس شماره ۳۵: محل نگه داری و پرورش مگس های جالیز.

عکس شماره ۳۶: استوانه های نگه داری و پرورش مگس های جالیز.

عکس شماره ۳۷: ترازوی دقیق آزمایشگاه بخش حشره شناسی کشاورزی.

عکس شماره ۳۸: پتری های حاوی مگس جالیز در مجاورت سموم با دزهای مختلف جهت آزمایشات زیست سنجی.

عکس شماره ۳۹: دزهای مختلف تهیه شده از ۴ سم دیپترکس و دلتامترین و موسپیلان و Tracer.

عکس شماره ۴۰: اپندورف هایی که جهت تهیه پروتئین هیدرولیزات آلوده به سم مورد استفاده قرار گرفتند.

عکس شماره ۴۱: میکرواپلیکاتور ۱۰۰٫

عکس شماره ۴۲: حشره کش موسپیلان با دز ppm 1000.

عکس شماره ۴۳ : دستگاه GPS

عکس شماره ۴۴ : هواپیمای UAV

عکس شماره ۴۵ : هواپیمای UAV و نحوه کارکرد آن

 

«مقدمه»

آدمی از سپیده دم ظهور بر این کره خاکی و از آن هنگام که دوران شکارگری دانه‌ها و میوه‌ها را پشت سر گذاشت و برای تهیه غذای کافی به کشاورزی پرداخت، همواره درگیر نبردی بی‌امان با عواملی بوده است که بعضی تندرستی و بقای او را با ایجاد بیماری‌های گوناگون به چالش طلبیده اند و برخی با نابودسازی قوت و غذای او قحطی و مرگ‌های ناشی از گرسنگی و بی غذایی را باعث شده‌اند.

کشتار بی رحمانه و گسترده بیماریهای همه‌گیری همچون طاعون، وبا، مالاریا، تب زرد، سل و … در دوران‌های گذشته گهگاه نسل بشر را حتی تا آستانه نیستی و نابودی بوده است و زیان‌های وسیع آفات و بیماری‌های گیاهی نظیر ملخ، سن، بیماری‌های قارچی و ….  با ایجاد قحطی‌های هولناک، مرگ‌های دسته جمعی ناشی از گرسنگی را به دنبال داشته است. در تاریخ بشری تلفیق زیان‌های این دو گروه کراراً دیده شد که فجایع سهمگینی آفریده است.

تا حدود یک قرن پیش، به واقع بشر پس مانده خوار سفره آفات و بیماری‌های گیاهی بود که حاصل دسترنج او در کشتزارها و انبارها را نابود می‌ساخت و تنها از اوایل قرن بیستم میلادی، بشر توانسته است به کمک دانش و فناوری، مبارزه موثری را با این عوامل آغاز کند.

دانلود

حجم : 2 مگابایت

تعداد صفحات : 317 صفحه

فرمت : word

منبع : prozheyab.com

نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *