جایگاه حقوق شورای امنیت سازمان ملل

فهرست:

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث)
مقدمه
بخش اول : مبانی و کلیات
فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد
گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت
گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوهٔ رأی گیری
گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت
گفتار چهارم : شناسایی حق وتو
مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین
مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو
فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد
گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت
مبحث اول : صلاحیتهای خاص
مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک
گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت
مبحث اول : نظریهٔ مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت
مبحث دوم : نظریهٔ مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت
گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت
مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با
ماهیت حقوقی آن
مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت
گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض
صلح و عمل تجاوز ( ماده ۳۹ منشور(
بخش دوم :  ارزیابی  عملکرد و تصمیمات شورای امنیت
سازمان ملل متحد
فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد
گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی
گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کنندهٔ شورای امنیت
مبحث اول : اقدامات اجبار کنندهٔ غیرقهری
مبحث دوم : اقدامات اجبار کنندهٔ قهری
گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعهٔ سلاح های کشتـار
جمعی (مصادیق عینی‘(
مبحث اول : در عراق
مبحث دوم : در کره شمالی
گفتار چهارم : مداخلهٔ بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر
(
نمونه های عینی(
مبحث اول : در کردستان عراق
مبحث دوم : در سومالی
مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین
مبحث چهارم: در رواندا
مبحث پنجم : در هائیتی
فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد
گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدودهٔ صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور
مبحث اول : محدودیتهای کلی  و عام
مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص
گفتار دوم: مشروعیت  اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها
مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل
حاکمیت دولتها
مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل
تساوی حاکمیت دولتها
گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل
مادهٔ ۲۵ منشور(
مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال  مادهٔ ۲۵ منشور
الف :برداشت موسع و مضیق از مادهٔ ۲۵ منشور
ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی(
مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به مادهٔ ۲۵ منشور
فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد
گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد
گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل
اعتبار قطعنامه های شورای امنیت
مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی
به یک مسالهٔ واحد
مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل
اعتبار قطعنامه های شورای امنیت
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

 

چکیده
۱-
هدف پژوهش : با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این رکن مهم در منشور ملل متحد  را مورد  بررسی قرار داده و از این رهگذر، تصمیمات آن را که در قالب قطعنامه های نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنین نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی  را مورد تحلیل و بررسیی قرار خواهیم داد.
۲-
روش نمونه گیری افراد نمونه: در این روش از نمونه گیری افراد استفاده نشده است.
۳-
روش پژوهش : کتابخانه ای و تحلیل منطقی
۴-
ابزار اندازه گیری : چون روش مطابق با روش کتابخانه ای است نیازی به  اندازه گیری نمی باشد.
۵-
طرح پژوهش : با عنایت به اهمیت قطعنامه های شورای امنیت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنیت جهانی، بررسی عملکرد این رکن سازمان ملل متحد  ومیزان  التزام به تصمیمات شورا و پیامدهای ناشی از آن مدنظر قرار گرفته است.
۶-
نتیجهٔ کلی: شورای امنیت سازمان ملل متحد، رکن اصلی و اجرایی سازمان ملل بوده و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات، اعم ازسیاسی یا غیرسیاسی را داشته وقطعنامه هایی که صادر می نمایدبا پشتوانهٔ دول قدرتمند( اعضای دائم) دارای ضمانت اجرایی کافی نیز می باشد. شورای امنیت این صلاحیت را مطابق اختیاراتی که در خود منشور برای آن لحاظ شده ، کسب نموده است ودولتهای عضو ملل متحد با پذیرش آن ( منشور) در واقع چنین صلاحیتی را به شورا تفویض نموده اند.

دانلود

حجم : 0.6 مگابایت

تعداد صفحات : 148 صفحه

فرمت : word

منبع : prozheyab.com

نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *