تاثیر تنش آبی بر برخی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک ارقام پنبه

بمنظور ارزیابی اثر تنش آبی بر ارقام پنبه آزمایشاتی در سه بخش مجزا در سال ۱۳۸۷ در موسسه تحقیقات پنبه کشور در منطقه علی آباد کتول به اجرا در آمد. ارزیابی در مطالعه آزمایشگاهی و گلخانه ای اثر تنش خشكي بر جوانه زني و رشد گياهچه ارقام پنبه به اجرا در آمد. در هر دو فاز آزمایشگاهی و گلخانه ای تحقیق در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با دو عامل تنش خشکی و رقم با ۴ تکرار انجام پذیرفت. بمنظور اعمال تنش خشکی در شرایط جوانه زنی از چهار پتانسیل اسمزی با سطوح صفر، ۴/۰- ، ۸/۰- و ۶/۱- مگاپاسکال (با استفاده از ماده –D مانیتول) و سه سطح بدون تنش، تنش متوسط و تنش شدید خشکی در مطالعه گلخانه ای در نظر گرفته شد. ارقام در هر دو آزمایش یکسان و عبارت بودند از: ساحل، تابلادیلا، سای اکرا، No-200 ، بومی هاشم آباد و بومی کاشمر.در فاز گلخانه ای نیز با توجه به مرحله رشدی ارقام بعد از ۳۵ تا ۴۵ روز از کاشت در گلدانها و بعد از اِعمال دو بار سطوح تنش خشکی برگیاهچه ها یادداشت برداریهای مربوطه انجام پذیرفت. نتایج آزمون جوانه زنی نشان داد سای اکرا بالاترین درصد جوانه زنی کل و سرعت جوانه زنی را دارا، ولی با این وجود مقدار جوانه زنی رقم No-200 در روز چهارم از رقم سای اکرا بیشتر بود. در مطالعه گلخانه ای ایجاد تنش باعث کاهش معنی دار وزن تر برگ گردید. ارتفاع بوته ها و کلروفیل کل برگ تحت تاثیر یکسان سطوح اول و دوم تنش خشکی قرار گرفته ، اما بالاترین مقدار کلروفیل تحت شرایط تنش خشکی حاصل گردید بهترین شرایط رشدی در میانگین سطوح تنش را رقم تابلادیلا نسبت به سایر ارقام دارا بود. بمنظور ارزیابی اثر تنش آبی بر ارقام پنبه آزمایشاتی در سه بخش مجزا در سال ۱۳۸۷ در موسسه تحقیقات پنبه کشور در منطقه علی آباد کتول به اجرا در آمد. ارزیابی در مطالعه آزمایشگاهی و گلخانه ای اثر تنش خشكي بر جوانه زني و رشد گياهچه ارقام پنبه به اجرا در آمد. در هر دو فاز آزمایشگاهی و گلخانه ای تحقیق در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با دو عامل تنش خشکی و رقم با ۴ تکرار انجام پذیرفت. بمنظور اعمال تنش خشکی در شرایط جوانه زنی از چهار پتانسیل اسمزی با سطوح صفر، ۴/۰- ، ۸/۰- و ۶/۱- مگاپاسکال (با استفاده از ماده –D مانیتول) و سه سطح بدون تنش، تنش متوسط و تنش شدید خشکی در مطالعه گلخانه ای در نظر گرفته شد. ارقام در هر دو آزمایش یکسان و عبارت بودند از: ساحل، تابلادیلا، سای اکرا، No-200 ، بومی هاشم آباد و بومی کاشمر.در فاز گلخانه ای نیز با توجه به مرحله رشدی ارقام بعد از ۳۵ تا ۴۵ روز از کاشت در گلدانها و بعد از اِعمال دو بار سطوح تنش خشکی برگیاهچه ها یادداشت برداریهای مربوطه انجام پذیرفت. نتایج آزمون جوانه زنی نشان داد سای اکرا بالاترین درصد جوانه زنی کل و سرعت جوانه زنی را دارا، ولی با این وجود مقدار جوانه زنی رقم No-200 در روز چهارم از رقم سای اکرا بیشتر بود. در مطالعه گلخانه ای ایجاد تنش باعث کاهش معنی دار وزن تر برگ گردید. ارتفاع بوته ها و کلروفیل کل برگ تحت تاثیر یکسان سطوح اول و دوم تنش خشکی قرار گرفته ، اما بالاترین مقدار کلروفیل تحت شرایط تنش خشکی حاصل گردید بهترین شرایط رشدی در میانگین سطوح تنش را رقم تابلادیلا نسبت به سایر ارقام دارا بود. در بخش مطالعه مزرعه ای، تحقیق در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با  دو فاکتور و چهار تکرار انجام گردید. فاکتور اول دارای ۴ سطح از ارقام  مورد بررسی تترا پلویید (تجاری) و فاکتور دوم آبیاری بر اساس میزان تبخیر آب از تشتک تبخیر کلاس  A بود که در ۳ سطح اعمال گردید. سطح اول آن، آبیاری بطور معمول کرتهای تحقیقی و بر اساس نیاز گیاه که توسط آزمایشات مختلف در منطقه انجام شده بود صورت پذیرفت(آبیاری کامل) و بمنظور اعمال تنش خشکی به گیاه، در مرحله ۱۰% گلدهی ۶۵ درصد آبیاری کامل (سطح دوم تنش) و ۳۰ درصد آبیاری کامل(سطح سوم تنش) اعمال گردید تا به ترتیب تنش ملایم و شدید خشکی در کرتهای تحقیقاتی مورد نظر انجام پذیرد. نتایج نشان داد که عامل تنش خشکی اثر معنی داری بر صفات تعداد قوزه در بوته، عملکرد کل وش در هکتار، عملکرد چین اول و عملکرد چین دوم داشت اما خصوصیات وزن بیست قوزه و تعداد شاخه زایشی تحت تاثیر این عامل قرار نگرفت. با افزایش سطح تنش خشکی از عملکرد چین اول کاسته می شود. رقم دیررس ساحل بالاترین عملکرد چین دوم را بدست داد. در مرحله سوم آزمایش آب ایستادگی در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با ۳  تکرار صورت پذیرفت. فاکتورهای مورد تحقیق عبارت بودند از: دما (۱۰ و ۲۰ درجه سانتیگراد)، رقم ( ساحل، تابلادیلا، سایکرا(سپید)، No-200، بومی هاشم آباد و بومی کاشمر) و تنظیم کننده رشد گیاهی(گلایسین بتائین، مانیتول، پیکس و آب مقطر(شاهد یا کنترل)). مقایسه میانگین وزن خشک گیاهچه نشان داد که دمای ۱۰ نسبت به۲۰ درجه سانتیگراد باعث کاهش تجمع وزن خشک گیاهچه ارقام پنبه در شرایط آب ایستادگی گردید. کاربرد تنظیم کننده های رشد گیاهی گلایسین بتائین، مانیتول و پیکس مزیتی در شرایط آب ایستادگی جهت تجمع وزن خشک گیاهچه ای ارقام پنبه نداشتند در این مطالعه رقم در دست معرفی N-200 دارای مقاومت نسبی بهتری نسبت به ارقام تجاری منطقه (ساحل و سپید) نسبت به آب ایستادگی در دوره گیاهچه ای بود. نتايح اين تحقيق نشان داد كه : • در شرایط تنش شدید خشکی در اوائل فصل رشد می توان بمنظور استقرار بهتر گیاهچه از رقم تابلادیلا استفاده نمود.• رقم دیررس ساحل بالاترین عملکرد چین دوم را بدست داد.• رقم در دست معرفی N-200 دارای مقاومت نسبی بهتری نسبت به ارقام تجاری منطقه (ساحل و سپید) نسبت به آب ایستادگی در دوره گیاهچه ای است.

فهرست:
مقدمه
فصل اول،کلیات
۱-۱- تاريخچه
۱-۲- اهميت پنبه
۲-۳- توليد و مصرف پنبه در جهان
۱-۳- سطح زير كشت، توليد و عملكرد پنبه در ايران
۱-۴- طبقه بندي پنبه
۱-۵- مشخصات گياهشناسي
۱-۲- پیشینه تحقیق
۱-۲-۱- جوانه زنی بذر
۱-۲-۲- جوانه زنی بذر پنبه
۱-۲-۲- تنش های محیطی
۱-۲-۲-۱- تنش خشكي
۱-۲-۲-۲- اثرات تنش خشكي در پنبه
۱-۲-۳-تنش غرقابی (آب ایستادگی)
۱-۳- روش تحقیق
۱-۳-۱- آزمایشات تنش خشکی
۱-۳-۲- آب ایستادگی
۱-۳-۳- تجزیه و تحلیل
فصل دوم، بررسی خصوصیات جوانه زنی و رشدی ارقام مختلف پنبه تحت تنش خشکی
۲- ۱- تجزیه واریانس
۲-۲- مطالعه تنش خشکی در گلخانه
۲-۳- بحث و نتیجه گیری:
فصل سوم، بررسی خصوصیات عملکردی ارقام پنبه تحت تنش خشکی در شرایط مزرعه ای
۳-۱- نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در مطالعه مزرعه ای
۳-۲- نتایج مقایسه میانگین های صفات مورد مطالعه در آزمایش مزرعه ای
۳-۳- بررسی ضرایب همبستگی بین صفات
فصل چهارم، اثر تنظيم كننده هاي رشد در تحمل به آب ايستادگي پنبه در دماهاي مختلف فيتوترون
۴-۱- تجزيه واريانس صفات
۴-۲- مقایسه میانگین ها
۴-۳- بحث
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- جمعبندی نتایج آزمایشات
۵-۲- پیشنهادات
فصل ششم: فهرست منابع
۶- فهرست منابع
چکیده انگلیسی

فهرست جداول:

جدول ۲-۱- میانگین مربعات صفات مورد بررسی در آزمایش جوانه زنی.
جدول ۲-۲- میانگین درصد و سرعت جوانه زنی در پتانسیلهای مختلف اسمزی.
جدول ۳-۲- نتایج مقایسه میانگین درصد و سرعت جوانه زنی در ارقام مورد بررسی.
جدول ۲-۴- اثر متقابل عامل های مورد تحقیق بر صفات جوانه زنی در تیمارهای مورد مطالعه.
جدول ۲-۵- درجه آزادی و میانگین مربعات صفات مورد بررسی در مطالعه گلخانه ای.
جدول ۲-۶- نتایج مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در سطوح تنش خشکی در گلخانه.
جدول ۲-۷- نتایج مقایسه میانگین صفات مورد بررسی ارقام پنبه در سطوح تنش خشکی در گلخانه.
جدول ۸-۲- نتایج مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در تیمارهای مورد مطالعه در شرایط گلخانه ای.
جدول ۹-۲- ضریب همبستگی ساده بین صفات مورد بررسی در تحقیق گلخانه ای.
جدول ۳-۱- نتایج تجزية واريانس صفات مورد بررسی.
جدول ۳- ۲- نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی × رقم بر صفات مورد بررسی.
جدول ۳- ۳- جدول ضریب همبستگی بین صفات مورد مطالعه.
جدول ۴-۱- تجزية واريانس صفات مورد بررسی.
جدول ۴-۲- مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده در دماهای مورد مطالعه.
جدول ۴-۳- مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده تحت تاثیر تنظیم کننده های مختلف رشد.
جدول ۴-۴- مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده در ارقام مورد مطالعه.
جدول ۴-۵- مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده تحت اثرات متقابل دما و تنظیم کننده رشد.
جدول ۴-۶- مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده تحت اثرات متقابل دما و رقم.
جدول ۴-۷- مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده تحت اثرات متقابل تنظیم کننده رشد و رقم.

 

دانلود

حجم : 2 مگابایت

فرمت : word

منبع : prozheyab.com

نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *