تاثير آرايش کاشت و تراکم بوته بر عملكرد و شاخص های فيزيولوژيکی ماش

جهت دستيابي به الگوي کاشت و تراکم مناسب ماش در منطقه ورامين پژوهشي در مزرعه اي واقع در روستاي سعيد آباد ورامين به صورت اسپيلت پلات در قالب طرح بلوك كامل تصادفي در ۴ تكرار در سال زراعی ۱۳۸۸ اجرا شد. تيمار هاي آزمايش شامل۴ سطح آرایش کاشت (كاشت يک رديف روي پشته‌هاي ۵۰ سانتي‌متري، كاشت دو رديف در روي پشته‌هاي۵۰ سانتي‌متري، كاشت يک رديف روي پشته هاي ۶۰ سانتي‌متري، كاشت دو رديف روي پشته‌هاي ۶۰ سانتي‌متري) در کرت هاي اصلي و ۴ سطح تراکم (تراکم ۱۶۶۶۶۶ بوته در هکتار، تراکم ۲۰۰۰۰۰ بوته در هکتار، تراکم ۳۳۳۳۳۳ بوته در هکتار و تراکم ۴۰۰۰۰۰ بوته در هکتار) در کرت هاي فرعي بود. رقم مورد استفاده در این پژوهش، رقم اصلاح شده پرتو بود. نتايج نشان داد که بيشترين مقدار عملکرد دانه از تيمار آرایش کاشت چهارم و تراکم سوم با ۳۰۷۵ کيلوگرم در هکتار به دست آمد که نسبت به تيمار آرایش کاشت سوم و تراکم اول با ميانگين ۱۲۹۱ کيلوگرم در هکتار، ۵۸ درصد برتري نشان داد . بالاترين تعداد غلاف در بوته و دانه در غلاف و شاخص برداشت از تيمار آرایش کاشت سوم و تراکم اول به ترتیب با ۰۳/۳۲ عدد و ۵/۱۰عدد و ۴۲/۳۰ درصد به دست آمد. شاخص سطح برگ با ۸۴/۲ از تيمار آرایش کاشت دوم و تراکم چهارم بالاترين ميزان و تيمار آرایش کاشت سوم و تراکم کاشت اول با ۴۵/۱ کمترين ميزان را به خود تخصيص دادند. سرعت رشد محصول نيز تحت تاثير هر دو عامل آزمايش قرار گرفت. بيشترين ميزان از تيمار آرایش کاشت دوم و تراکم چهارم با ۳۲/۱۲ گرم بر متر مربع در روز در آغاز دانه دهي حاصل شد. بالاترين ميزان سرعت جذب خالص از تيمار آرایش کاشت سوم و تراکم اول با ۱۷/۱ گرم بر متر مربع در روز در آغاز دانه دهي به دست آمد و کمترين مقدار نيز از تيمار آرایش کاشت دوم و تراکم دوم با ۳۱/۴ گرم بر متر مربع در روز در آغاز دانه دهي حاصل شد. در نهايت مي توان بيان نمود که استفاده از آرایش کاشت دو رديف بر روي پشته هاي ۶۰ سانتي متري و تراکم ۳/۳۳ بوته در متر مربع براي دستيابي به حداکثر محصول ماش در منطقه، مناسب مي باشد.

فهرست:

چکيده

فصل اول : کليات

۱-۱- اهميت و خواص حبوبات

۱-۱-۱- تاريخچه پيدايش ماش

۱-۱-۲- منشا و پراکندگي جغرافيايي ماش

۱-۱-۳- خصوصيات مرفولوژيکي ماش

۱-۱-۴- خصوصيات رشد

۱-۱-۵- خصوصيات جوانه زني

۱-۱-۶- مشخصات اکولوژيکي زراعي ماش

۱-۱-۶-۱- تامين آب

۱-۱-۶-۲- نياز کودي

۱-۲- تناوب زراعي

۱-۳- عملکرد

۱-۴- آفات و امراض

۵-۱- عمليات زراعي

۱-۶- داشت

۱-۷- برداشت

۱-۸- اهميت و ارزش غذايي ماش

۱-۸-۱- مصرف درماني

فصل دوم : بررسي منابع

۲-۱- تاثير تراکم و آرايش کاشت بر خصوصيات کمي و کيفي ماش

فصل سوم : مواد و روش ها

۳-۱- روش کار

۳-۲- مشخصات خاک محل

۳-۳- آماده سازي زمين و کاشت

۳-۴- عمليات داشت

۳-۵- عمليات برداشت

۳-۶- يادداشت برداري ها و سنجش ها

۳-۶-۱-  صفات مرفولوژيکي و فنولوژيکي

۳-۶-۲-  اندازه‌گيري صفات فيزيولوژيكي

فصل چهارم : نتايج و بحث

۴-۱- ارتفاع بوته

۴-۲- تعدادغلاف در بوته

۴-۳- تعداد دانه در غلاف

۴-۴- وزن پوسته غلاف

۴-۵- وزن صد دانه

۴-۶- عملکرد دانه

۴-۷- عملکرد بيولوژيک

۴-۸- شاخص برداشت

۴-۹- شاخص سطح برگ

۴-۱۰- درصد پروتئين

۴-۱۱- سرعت رشد محصول

۴-۱۲- سرعت جذب خالص

۴-۱۳- سرعت رشد نسبي

۴-۱۴- نسبت سطح برگ

۴-۱۵- محاسبه ضرایب همبستگی

فصل پنجم : نتيجه گيری و پيشنهادات

فهرست منابع

چکيده انگليسي

 

دانلود

حجم : 3 مگابایت

فرمت : word

منبع : prozheyab.com

نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *